TS. Lê Thành Ý: Chính sách hiệu quả, điều kiện cần để trở thành nước có thu nhập cao (kì I)

Hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao, Việt Nam đáng chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cải thiện năng lực Chính phủ trong phối hợp và triển khai những cải cách  kinh tế.  Báo cáo cập nhật gần đây của Nhóm Ngân hàng Thế giới  đã chỉ ra, mô hình tăng trưởng truyền thống của Việt Nam đang đối mặt với những thách thức do đại dịch Covid-19, toàn cầu hóa  và nguy cơ dễ bị tổn thương trứơc những cú sốc bên ngoài, đặc biệt là rủi ro khí hậu. Sau khi phân tích chính sách ứng phó và những ưu tiên cải cách, báo cáo cho rằng, thể chế thích ứng sẽ là chìa khóa để đảm bảo thành công.