VAC - Một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững và hiệu quả cao

Giáo sư Từ Giấy (1921-2009) đã đề xuất và phát triển mô hình hệ sinh thái nông nghiệp VAC: VƯỜN, AO, CHUỒNG. Đồng thời, giáo sư Từ Giấy còn khái quát hoá cao hơn và la tinh hoá hệ sinh thái VAC: V (Vegetation) chỉ ngành trồng trọt nói chung gồm cả trồng cây lấy gỗ, A (Aquaculture) chỉ ngành nuôi trồng thuỷ hải sản nói chung, C (Cage) chỉ ngành chăn nuôi nói chung.