Nâng cao năng lực cho các HTX tại Thái Nguyên

Trong thời gian qua kinh tế tập thể và cụ thể là HTX đang được các cấp các ngành cùng quan tâm. Đặc biệt tại Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.