Kế hoạch củng cố, kiện toàn hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025

Sáng ngày 09 tháng 11, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở NN và PTNT TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai “Kế hoạch củng cố, kiện toàn hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030”.