Làm gì để chuyển đổi tư duy nông nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Nền nông nghiệp sinh thái là một nền nông nghiệp dựa chủ yếu vào việc khai thác các tiềm năng của nguồn lợi tự nhiên và tiềm năng lao động. Đầu tư phải tập trung vào việc khai thác các tiềm năng trên, chủ yếu dựa vào các biện pháp sinh học, "chứa nhiều chất xám", hơn là các biện pháp "chứa nhiều vật tư".