Vấn đề đặt ra trong chiến lược số hóa báo chí đến năm 2025 và định hướng đến 2030 (Phần II)

Chuyển đổi số một nội dung cơ bản của Cách mạng công nghiệp 4.0, là việc thay đổi phương thức phát triển, cách sống, làm việc của con người để nâng cao năng suất và, tạo lợi thế cạnh tranh. Chiến lược chuyển đổi số và định hướng phát triển đến năm 2030 tác động mạnh mẽ tới toàn bộ hệ thống báo chí nước nhà, cả về  nghiệp vụ, quản lý nhà nước và nghiên cứu đào tạo