Thích ứng chìa khóa đảm bảo thành công trong phát triển kinh tế xã hội Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là khu vực trọng điểm về phát triển nông nghiệp của cả nước, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến Khu vực này. Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/ tháng 11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững khu vực đã nhấn mạnh, phải thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) trong thực thi chính sách quốc gia. Mở rộng hoạt động điều tra, phân tích sinh kế và xây dựng mô hình phát triển phù hợp với từng tiểu vùng là việc làm cần thiết để tạo cơ sở cho các giải pháp phát triển.