Phát triển không gian nông nghiệp trong định hướng quy hoạch Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại

Xu hướng phát triển không gian nông nghiệp Thủ đô thông qua môi trường đô thị với yếu tố nông nghiệp làm trọng tâm, đa mục tiêu, gia tăng các giá trị mới, góp phần phát triển đô thị bền vững. Trong đó, không gian nông nghiệp có chức năng quan trọng trong cung cấp lương thực, thực phẩm, giải quyết việc làm, tạo lập cảnh quan, cải thiện khí hậu, bảo vệ môi trường đô thị.