Năng lượng tái tạo con đường ngắn nhất đến phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) ở Việt Nam

Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (DEPP) là một chương trình hợp tác giữa Cục Năng lượng Đan Mạch và Bộ Công Thương Việt Nam, tiến hành từ năm 2013 giai đoạn một của chương trình thực hiện đến năm 2017 đã tập trung vào phát triển carbon thấp trong công nghiệp và toà nhà; giai đoạn hai triển khai từ năm 2017 đến năm 2020 hướng vào tiết kiệm năng lượng và tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện nhằm thiết lập mô hình dài hạn cho ngành năng lượng. Giai đoạn ba hiện tại của Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Đan Mạch (DEPP III) được triển khai từ năm 2021 đến 2025 bao gồm hoạt động thúc đẩy điện gió ngoài khơi và hoạt động xây dựng các cơ chế khuyến khích nhằm tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp tại Việt Nam. DEPP III tiếp tục tập trung vào mô hình hóa các kịch bản năng lượng dài hạn với việc hình thành ấn phẩm Báo cáo Triển vọng Năng lượng được xuất bản định kỳ hai năm một lần.