EBOOK: Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững Việt Nam

14/01/2023 06:39

Kiểm soát ATTP đang là vấn đề cấp bách ở Việt Nam để đảm bảo sức khoẻ của người tiêu dùng. Việc này đòi hỏi phải có những mô hình quản lý và chính sách quản lý hiệu quả theo chuỗi giá trị NSTP như Luật ATTP năm 2010 đã quy định.

Mục tiêu chung của cuốn sách này là đề xuất được các mô hình quản lý chuỗi NSTP an toàn ở Việt Nam và một số giải pháp thể chế, chính sách phát triển bền vững. Các nội dung chính bao gồm: Tổng kết kinh nghiệm trong nước và quốc tế để rút ra bài học quan trọng về xây dựng mô hình quản lý ATTP và phát triển bền vững chuỗi NSTP an toàn tại Việt Nam. Nghiên cứu đã rà soát các văn bản chính sách liên quan đến tổ chức quản lý ATTP để xác định, đánh giá hiệu quả thực thi chính sách cũng như xác định những vấn đề chồng chéo trong các chính sách dẫn đến khó khăn trong thực hiện các chính sách ATTP từ Trung ương đến địa phương.

XEM TOÀN VĂN TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Hằng Nga