EBOOK: Hệ thống các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Việt Nam là một quốc gia mà nông nghiệp đã khẳng định vai trò thiết yếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của ngành nông nghiệp, nên ngay sau khi giành được chính quyền ở miền Bắc, Đảng và Nhà nước đã sớm cho phép thành lập trường đào tạo đầu tiên về nông nghiệp.

Đến nay, qua quá trình hình thành và phát triển, trên cả nước đã có trên 40 trường đại học có đào tạo các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và hải sản. Riêng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có 4 cơ sở đào tạo đại học. Các cơ sở đào tạo của Bộ đang đào tạo 38 mã ngành trình độ tiến sĩ, 39 mã ngành trình độ thạc sĩ, 40 mã ngành trình độ đại học, 80 mã ngành trình độ cao đẳng và trên 100 mã ngành trình độ trung cấp thuộc các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và thuỷ lợi. 

Để giúp các địa phương và các doanh nghiệp kịp thời cập nhật, nắm bắt thông tin và các cơ hội hợp tác với các trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát hành cuốn kỷ yếu để giới thiệu về các trường với các ngành nghề đào tạo chính. Trên cơ sở đó, Bộ mong muốn thúc đẩy sự hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có đủ số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động cũng như sự phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

XEM TOÀN VĂN TÀI LIỆU TẠI ĐÂY