Đề xuất Bộ chỉ tiêu giám sát đánh giá về nông nghiệp nông dân và nông thôn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Theo dự thảo, ban hành Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn kèm theo Quyết định này. Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn gồm:

1. Danh mục chỉ tiêu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn gồm mã số; nhóm, tên chỉ tiêu quy định tại Phụ lục I.

Theo đó, danh mục chỉ tiêu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn có 3 nội dung gồm: 1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 2. Nông dân; 3. Nông thôn.

Cụ thể, Nhóm "Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản" có các chỉ tiêu: Diện tích đất nông nghiệp và Tỷ lệ đất nông nghiệp so với diện tích đất tự nhiên; số lao động có việc làm trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản và Tỷ trọng lao động có việc làm trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản so với tổng lao động có việc làm trong nền kinh tế; Số lượng hợp tác xã nông nghiệp; Doanh thu bình quân của tổ hợp tác nông nghiệp…

r-1718410436.jpg

Nhóm "Nông dân" gồm các chỉ tiêu: Dân số nông thôn; Tỷ lệ tăng dân số ở nông thôn; Lực lượng lao động nông thôn; Tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn…

Nhóm "Nông thôn" gồm các chỉ tiêu: Số lượng làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận; Số lượng lao động thường xuyên trong làng nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận; Tỷ lệ đường giao thông xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng ở nông thôn…

2. Nội dung chỉ tiêu về nông nghiệp, nông dân và nông thôn gồm khái niệm, phương pháp tính; phân tổ chủ yếu; kỳ công bố; nguồn số liệu và cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp quy định tại Phụ lục II.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra thực hiện Bộ chỉ tiêu giám sát, đánh giá về nông nghiệp, nông dân và nông thôn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Quyết định này.