TS Lê Thành Ý: Ô nhiễm nhựa dùng một lần tại Việt Nam thực trạng và vấn đề đặt ra

Trên toàn cầu, rác thải nhựa hiện là vấn đề rất phổ biến; trong số hơn 8 triệu tấn chất thải nhựa đổ vào các đại dương hằng năm, ước tính 90% qua 10 cửa sông lớn có 8  thuộc châu Á. Tại Việt Nam, trong tổng lượng rác thải nhựa từ 2,8 đến 3,1 triệu tấn/năm khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn trôi vào các đại dương  Thực tế này, khiến Việt Nam đã trở thành một trong những nguồn phát sinh rác thải nhựa lớn trên thế giới.