TS. Lê Thành Ý: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong thực thi chính sách đến cơ sở. PAPI đo lường 8 nội dung bao gồm sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch của việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử.