Lâm Đồng: Kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực y tế

Trong thời gian qua, Sở Y tế Lâm Đồng đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Qua đó, rà soát, công bố kịp thời và công khai đầy đủ 100% (113/113) TTHC lĩnh vực y tế cấp tỉnh; trong đó, Sở Y tế giải quyết 96 TTHC; cung cấp 38/96 dịch vụ công trực tuyến toàn trình (đạt 39,58%); 53/96 dịch vụ công trực tuyến một phần (đạt 55,2%). Thực hiện niêm yết đầy đủ và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia và niêm yết với các hình thức phù hợp khác cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu thực hiện và giám sát.

t6a-20240702210848-1719999713.jpg

Đẩy mạnh cải cách TTHC và chuyển đổi số trong ngành Y tế

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Sở Y tế Lâm Đồng đã trình UBND tỉnh công bố ban hành mới 28 TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh; bãi bỏ 61 TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và bãi bỏ 2 TTHC lĩnh vực y tế dự phòng; sửa đổi bổ sung 13 TTHC lĩnh vực y dược cổ truyền và 1 TTHC lĩnh vực dược. Niêm yết 103 mã QR-code của 103 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế và trên Website tại địa chỉ: syt.lamdong.gov.vn. Thực hiện tốt việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Văn phòng điện tử - eGov và trục liên thông với các cơ quan trong tỉnh (trừ văn bản mật). Thực hiện an ninh mạng, an toàn thông tin trên Hệ thống eGov.

Bộ phận tiếp nhận 908 hồ sơ, kết quả đã giải quyết hồ sơ theo quy định, không có hồ sơ nào trễ hạn trên thực tế và trên hệ thống một cửa điện tử; số hóa 100% TTHC; thực hiện niêm yết đầy đủ và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận trong dịch vụ công y tế đạt 93,1%.

Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết đảm bảo theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 hoạt động ổn định; triển khai duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại Sở Y tế năm 2024. Kiện toàn Tổ công tác ISO tại Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng; công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 576/QĐ-SYT ngày 27/5/2024 cho 96 TTHC thuộc 11 lĩnh vực. Công khai trên Trang thông tin điện tử báo cáo kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. 

Sở Y tế Lâm Đồng đã nhận được Quyết định số 1556/QĐ-BYT ngày 6/6/2024 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Trong đó, Bộ Y tế đã công bố 29 TTHC thực hiện toàn trình tại tỉnh với các lĩnh vực an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, trang thiết bị và công trình y tế, dược phẩm. Theo đó, Sở Y tế tiến hành rà soát trình UBND tỉnh công bố dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực y tế (tại Công văn số 625/TTr-SYT ngày 13/6/2024); trong đó, trình công bố 27 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 21 dịch vụ công trực tuyến một phần, đang chờ UBND phê duyệt.

Tổng số TTHC cần rà soát, đơn giản hóa theo kế hoạch là 96 TTHC; trong đó đã đề xuất để rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa 2 TTHC. Sở Y tế đã rà soát, công bố kịp thời và công khai đầy đủ 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (gồm 4 TTHC lĩnh vực ATTP); thực hiện niêm yết đầy đủ và tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia và niêm yết với các hình thức phù hợp khác cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu thực hiện và giám sát. Hiện nay, ngành Y tế cung cấp 91 dịch vụ công trực tuyến, trong đó 38 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 53 dịch vụ công trực tuyến một phần.

Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, có 100% hồ sơ thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống một cửa của tỉnh. Số hóa kết quả giải quyết TTHC 487 hồ sơ. Thực hiện lưu kết quả, giấy tờ vào Kho dữ liệu cá nhân của công dân trên Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh, để giúp người dân tái sử dụng kết quả giải quyết TTHC trước đó. 

Để công tác CCHC được thực hiện có hiệu quả, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2024 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm các đơn vị, công chức, viên chức trong ngành về tầm quan trọng của công tác CCHC, tạo sự thống nhất trong thực hiện kế hoạch CCHC của ngành nói riêng và của tỉnh nói chung. Đưa các nội dung về TTHC, công bố áp dụng ISO 9001: 2015 vào các quy trình TTHC, tuyên truyền hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến... Kiểm tra, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC, tổng hợp đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị theo hướng dẫn. Hàng tuần và hàng tháng kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC, hình thức kiểm tra xuất dữ liệu từ Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh; kết quả kiểm tra kiểm soát các hồ sơ giải quyết theo đúng hạn.

Trang thông tin điện tử Sở Y tế thường xuyên được cập nhật và công khai những thông tin mới nhất là nơi tin cậy giúp người dân và doanh nghiệp tra cứu thông tin về ngành Y tế. Sở cũng đã đăng ký tín nhiệm mạng đối với Trang thông tin điện tử; có chuyên mục riêng về công khai TTHC trên trang thông tin điện tử, thể hiện các nội dung theo từng lĩnh vực y tế cấp tỉnh như: 31 TTHC thuộc lĩnh vực khám, chữa bệnh, 26 TTHC thuộc lĩnh vực dược phẩm, 6 TTHC thuộc Y dược cổ truyền, 9 TTHC thuộc lĩnh vực mỹ phẩm, 2 TTHC thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, 1 TTHC lĩnh vực khen thưởng, 1 TTHC thuộc lĩnh vực đào tạo nghiên cứu khoa học, 3 TTHC thuộc Trang thiết bị, 26 TTHC thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, 4 TTHC thuộc lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, 4 TTHC thuộc lĩnh vực giám định y khoa. Công khai các kết quả giải quyết TTHC, như công bố danh sách các chứng chỉ hành nghề y, dược, công bố các cơ sở đạt tiêm chủng, an toàn sinh học…

Theo đánh giá của Sở Y tế Lâm Đồng, công tác công bố, công khai TTHC, tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, đảm bảo được sự hài lòng của cá nhân, tổ chức tới liên hệ công tác.

Trong thời gian tới, Sở Y tế thực hiện các giải pháp tăng sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công như: gửi phiếu khảo sát về các đơn vị trong ngành; gửi phiếu khảo sát đến người bệnh, người nhà bệnh nhân và lấy kết quả khảo sát tại Bộ phận Một cửa định kỳ hàng quý. Thực hiện tốt việc rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để công bố, công khai và thực hiện theo đúng quy định; rà soát, đơn giản hóa TTHC theo nghị quyết của Chính phủ đề ra...