Hợp tác xã hướng tới nền "Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp"

11/01/2023 09:51

Hợp tác xã là giải pháp đầu tiên trong các giải pháp để cơ cấu lại nền nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất ở quy mô lớn hơn. Hợp tác xã sẽ tạo ra giá trị cao hơn, đa dạng hoá sản phẩm thay vì chỉ bán nông sản thô.

Hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam với nhiều mô hình liên kết, hợp tác xã trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tác của hợp tác xã; không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, hợp tác xã nông nghiệp Việt Nam đạt tăng trưởng tốt, vượt qua các khó khăn về sự gia tăng chi phí đầu vào. Cả nước có khoảng 19.500 hợp tác xã nông nghiệp và 91 Liên hợp tác xã nông nghiệp (tăng 1.160 hợp tác xã và 12 Liên hợp tác xã so với năm 2021); có khoảng 60% hợp tác xã nông nghiệp hoạt động khá, tốt. Doanh thu bình quân của 01 hợp tác sã đạt 2,3 tỷ đồng/năm, lãi bình quân hợp tác xã nông nghiệp đạt khoảng 378 triệu đồng; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên hợp tác xã nông nghiệp đạt 50 triệu đồng/năm. Cả nước có 2.297 hợp tác xã nông nghiệp đã thành lập doanh nghiệp trong hợp tác xã, 1718 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong sản xuất, tương ứng 13% và 12% tổng số hợp tác xã nông nghiệp cả nước.

Nhằm tiếp tục thúc đẩy các hợp tác xã nông nghiệp phát triển, một số giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: 

ĐỌC TOÀN VĂN TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Hoàng Vân