Cuộc đối thoại giữa nhà báo Vương Xuân Nguyên với nghệ nhân cây cảnh quốc tế

Việt Nam có truyền thống trồng hoa cây cảnh gần 800 năm. Ngày nay, nghề trồng hoa cây cảnh đã được chính thức công nhận là một trong 7 ngành nghề phát triển nông thôn. Nghề trồng hoa cây cảnh đã có bước phát triển mới theo hướng phát huy những giá trị truyền thống mở rộng những giá trị hội nhập. Dướng đây là cuộc trao đổi giữa PV Quyết Tuấn với một nghệ nhân Quốc tế.