GS.TS Nguyễn Tuấn Anh, PGS.TS Đào Thế Anh: Định hướng, giải pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Ngày 10/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trương ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm là thúc đẩy quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới… Do vậy, với bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều biến động, đặc biệt là tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 trên phạm vi toàn cầu, rất cần có dự báo về xu hướng chủ đạo của quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đây là điều kiện quan trọng để đề xuất các chính sách phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh CNH, HĐH hoá trong bối cảnh mới, tình hình mới.