CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH (2003 - 2023)