Hà Nội thông qua nhiều chính sách đột phá về Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

04/07/2023 22:26

Chiều 4/7, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI đã nhất trí thông qua Nghị quyết ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại trình bày Tờ trình của UBND Thành phố

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại trình bày Tờ trình của UBND Thành phố

Trước đó, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đã trình bày Tờ trình của UBND TP về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội.

Theo Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Xuân Đại, thời gian qua, HĐND Thành phố đã ban hành một số Nghị quyết khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn. Việc triển khai các chính sách của Trung ương, Nghị quyết của HĐND Thành phố đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Tuy nhiên, một số nội dung của chính sách còn triển khai chậm, bên cạnh đó ngành nông nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp còn thấp, các liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm còn ít.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình 04 của Thành ủy và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và "Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2050" và hoàn thành mục tiêu chuyển đổi nông nghiệp từ "tư duy sản xuất" sang "tư duy kinh tế", hướng tới giá trị an toàn, bền vững việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội là rất cần thiết.

Mục tiêu ban hành chính sách nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố về khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Đảng bộ Thành phố đã đề ra, đáp ứng điều kiện thực tiễn sản xuất nông nghiệp của Thành phố.

Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ gia đình huy động nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước xây dựng nền nông nghiệp Thủ đô phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa, bền vững, thân thiện môi trường. Góp phần hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2025 và những năm tiếp theo…

Trong nội dung “Nghị quyết ban hành Quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội”, UBND Thành phố đề xuất nội dung các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thành phố Hà Nội:

(1) Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường;

(2) Chính sách khuyến khích sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản (Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Hỗ trợ nhập khẩu giống vật nuôi, thuỷ sản);

(3) Chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản;

(4) Chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung;

(5) Chính sách thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp (Hỗ trợ tín dụng; Hỗ trợ mua máy cấy, thiết bị bay không người lái phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa; Hỗ trợ kinh phí cấy máy, phun thuốc bảo vệ thực vật bằng thiết bị bay không người lái);

(6) Chính sách chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản (Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi; Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, thủy sản tại các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung);

(7) Chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

(8) Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

(9) Chính sách hỗ trợ cấp mã số vùng trồng;

(10) Chính sách hỗ trợ máy móc, thiết bị để chuyển đổi số trong nông nghiệp;

(11) Chính sách bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp;

(12) Chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình điểm phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch, trải nghiệm.

Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI

Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội khoá XVI

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trên địa bàn Thành phố khoảng 1.124 tỷ đồng/năm. Trong đó, ngân sách thành phố 315,3 tỷ đồng/năm (Thành phố thực hiện 134,8 tỷ đồng/năm; cấp bổ sung cho ngân sách cấp huyện 180,5 tỷ đồng/năm); Ngân sách cấp huyện 43,8 tỷ đồng/năm; Nguồn kinh phí đối ứng từ các tổ chức, cá nhân 764,9 tỷ đồng/năm.

Ngoài ra, hàng năm thành phố và các quận, huyện, thị xã có thể bố trí tăng thêm kinh phí hỗ trợ tùy vào khả năng cân đối ngân sách để thực hiện chính sách.

Tại Kỳ họp, HĐND Thành phố đã quyết nghị thông qua Nghị quyết ban hành quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội. Đồng thời, giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Quy định tại Nghị quyết này; chỉ đạo các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thông tin, tuyên truyền, thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp trên địa bàn thành phố… Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, tham mưu HĐND Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội. Các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển nông nghiệp đang thực hiện theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND thì được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc chương trình, kế hoạch, đề án, dự án.

Minh Trí