TS. Lê Thành Ý: Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam từng nhấn mạnh “phải hết sức coi trọng vai trò có ý nghĩa chiến lược lâu dài của nông nghiệp trong ổn định xã hội, bảo đảm an ninh lương thực và cải thiện đời sống dân cư”.Từ vai trò và vị trí quan trọng của nông nghiệp và nông thôn đối với phát triển kinh tế xã hội, bài viết đề cập đến tác động của CNH-HĐH đến tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.