Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam cung cấp dịch vụ số hóa dữ liệu cây cảnh nghệ thuật

Để hệ thống hóa các thông tin tư liệu khoa học có liên quan đến tác phẩm cây cảnh nghệ thuật phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu bảo tồn, xây dựng thương hiệu, quảng bá và phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể liên quan đến tác phẩm cây cảnh nghệ thuật trên nền tảng số, Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp với số một cơ quan triển khai dịch vụ số hóa dữ liệu tác phẩm cây cảnh nghệ thuật.