Từ khóa "Kỳ họp bất thường 'chỉ xem xét, quyết định những vấn đề cấp bách'" :