Ngày hôm qua là vĩ đại, không nhất định ngày mai vẫn được mọi người yêu mến!

QT
“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương, ngày 18 tháng 6 năm 1968, để bàn về cách thực hiện điều mà Bác đã đề nghị với Ban Bí thư Trung ương Đảng làm và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”.

Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 6 năm 1968 tại buổi làm việc với một số cán bộ Ban Tuyên huấn Trung ương về việc xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” mang tầm vóc thời đại và chứa đựng những giá trị cốt lõi.

Vào thời điểm đó, đất nước ta đang bước vào giai đoạn quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam. Thành tựu đạt được tuy lớn lao, nhưng cũng đồng thời đặt ra những thách thức mới đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân.

osk-1718792881.jpg
“Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân” (Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng dù một dân tộc, một đảng hay mỗi con người đã có những thành công vĩ đại trong quá khứ, nhưng nếu không giữ được lòng trong sáng và sa vào chủ nghĩa cá nhân, thì sự yêu mến và ca ngợi của mọi người sẽ không còn mãi. Đây là một lời cảnh tỉnh sâu sắc, nhắc nhở các cấp ủy, tổ chức đảng, và các cơ quan Nhà nước phải không ngừng đấu tranh với tư tưởng thỏa mãn và tự mãn, không ngừng tiến lên phía trước.

Bác Hồ đánh giá cao truyền thống hào hùng của dân tộc và thành tích vẻ vang của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tuy nhiên, Bác cũng nhắc nhở về sự cần thiết phải loại trừ những người “sa vào chủ nghĩa cá nhân”, không còn đủ tư cách, và những người tha hóa, biến chất về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu nhân dân ra khỏi hàng ngũ của Đảng và bộ máy Nhà nước.

Thực hiện lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, với hơn 30 năm thành công đáng kể. Lời dạy của Bác vẫn giữ nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, tiến lên chủ nghĩa xã hội.