Vĩnh Phúc: Xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu tại khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống

Với quan điểm mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của tỉnh, Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu đang được các cấp, ngành quyết liệt triển khai thực hiện. Đặc biệt, đối với khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân mà còn bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc nên đã tạo sự đồng thuận, nhất quán cao từ phía người dân.