Ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tích hợp 3 giải pháp phát triển nông nghiệp

Trong năm 2024, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tích hợp 3 giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái tuần hoàn trên quy mô lớn gắn với chuỗi liên kết bền vững, tăng nhanh năng suất và chất lượng sản phẩm.