Cụm làng nghề trên điạ bàn Thủ đô Hà Nội

Trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, các hoạt động tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông thôn giữ vai trò rất  quan trọng.. Những năm gần đây, các làng nghề nông thôn ở Hà Nội đã phục hồi và  phát triển nhanh chóng. Với trên 1350 làng nghề và làng có nghề, kinh  tế nông thôn Hà Nội đã chuyển dịch tích cực theo hướng gia tăng tỷ trọng giá trị phi nông, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp , tạo nhiều  việc làm nông thôn và mở ra  hướng phát triển mới, đặc biệt là hình thành các chuỗi cung ứng trong công nghiệp hóa hiện đại hóa (CNH-HĐH) Thủ đô.