PHOTO: Sắc Xuân Đất Việt 2023

Ban nghiệp vụ ảnh Tạp chí Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam nhân dịp Xuân Quỹ Mão năm 2023 đã cho ra chùm ảnh với chủ đề “Sắc Xuân Đất Việt”.