Lâm Đồng: Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2024

Ngày 7/5/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2024. Hội nghị do 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp và Nguyễn Ngọc Phúc chủ trì.