Xây dựng Nông thôn mới: Từ Hương ước trong xã hội nông thôn truyền thống đến Hội đồng quản lý và phát triển thôn, bản dưới góc nhìn văn hóa

Chủ thuyết chuyên chế coi nhẹ dân tộc tìm cách hạ thấp giá trị liên kết làng xã, coi đó là cổ lỗ trái với xu hướng tiến hóa. Ngày nay, nhiều người đã nhận ra đó là hướng đi tai hại cần gỡ bỏ để bảo vệ những cộng đồng đã từng xây dựng đất nước như làng xã, gia đình. (Eitten Rophe 1971).