GÓP Ý THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT