Khúc tráng ca tự hào ngành Kinh tế Hợp tác và PTNT

Chương trình Nghệ thuật “Khát vọng hùng cường” là khúc tráng ca tự hào của ngành Kinh tế Hợp tác và PTNT qua 20 năm xây dựng và trưởng thành (2003 – 2023).