Đắm say non nước Phong Nha - Kẻ Bàng

Từ năm 2003, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng ở là Di sản Thiên nhiên thế giới.