Du lịch nông nghiệp trên cao nguyên Mộc Châu

Du lịch và nông nghiệp là hai ngành kinh tế có mối tương quan, tương hỗ trong định hướng phát triển kinh tế của cả nước. Việc phát triển du lịch sẽ tác động lan tỏa tới các ngành kinh tế khác, đặc biệt là thương mại, dịch vụ, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.