Thái Nguyên phát triển mô hình chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng hữu cơ

Những năm gần đây, lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh Thái Nguyên có bước phát triển cả về lượng và chất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho nhiều bà con nông dân. Đồng thời, các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học theo hướng hữu cơ không chỉ bảo vệ tốt đàn vật nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn thúc đẩy trồng trọt hướng hữu cơ.