Đổi mới công nghệ, tăng năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp (DN), DN khoa học và công nghệ (KH&CN), cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo DN công nghệ cao, Sở KH&CN An Giang đã hỗ trợ 44 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chuyển giao và ứng dụng đổi mới công nghệ, thiết bị với tổng kinh phí gần 109 tỷ đồng (nguồn sự nghiệp KH&CN hỗ trợ 16,56 tỷ đồng).