Nông nghiệp công nghệ cao, nhìn từ câu chuyện của Hàn Quốc

Số hóa nông nghiệp không thể là quyết định nóng vội và nửa vời, bởi đó là quá trình lâu dài, bền bỉ trong nhiều năm.