Tác động của COVID-19 đối với vấn đề An sinh xã hội của phụ nữ lao động nhập cư

Nongthonvaphattrien - Nghiên cứu tác động của COVID-19 đối với vấn đề An sinh xã hội của phụ nữ lao động nhập cư trong khu vực phi chính thức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sau đợt bùng phát lần thứ 2 và thứ 4