Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam

Năm 1945, Bác Hồ viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam). Cũng vào năm đó, GS. Vũ Khiêu viết Văn tế những nạn nhân chết đói, khúc bi hùng trào dâng nghĩa khí, tinh thần dân tộc, chủ nghĩa nhân văn của dân tộc Việt Nam...Năm GS. Vũ Khiêu 97 tuổi đã viết về 79 mùa xuân Bác Hồ đã dâng hiến trọn vẹn cho non sông Đất nước trường tồn với tựa đề "Hồ Chí Minh ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam"...