Khoa học - Kỹ thuật

Hợp tác xã - Nòng cốt trong phát triển nông nghiệp hữu cơ

14:53 16/06/2024

Trong bối cảnh phát triển nông nghiệp hữu cơ ở những vùng nông thôn còn gặp nhiều thách thức, các hợp tác xã (HTX) đã thể hiện vai trò quan trọng như cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững.