Cơ sở dữ liệu số và làng thông minh- Xu hướng chuyển đổi số phục vụ nhân dân hiện nay

Chuyển đổi số NN và NT là cơ hội để phát triển NN sinh thái, NT hiện đại và nông dân thông minh nhưng cũng có nhiều thách thức với hộ nông dân nhỏ. Các nền tảng Cơ sở dữ liệu nông nghiệp số và Làng Thông minh sẽ là giải pháp và công cụ để thực hiện chuyển đổi số nông thôn và nông dân.